src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/verisign.jpg” alt=”verisign” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2910″ />

?nternet dünyas? gün gelmiyor ki bir geli?me göstermesin. Günlük olarak girdi?imiz belki en fazla 20 site bulunuyordur, ama bu sitelerin say?s?n?n 252 milyona ula?t???n? biliyor muydunuz? 252 milyon tane alan ad? 2012 sonuna kadar al?nan say?y? bizlere aç?kl?yor. Alan Ad? Endüstrisi taraf?ndan gelen aç?klamaya göre 2012 y?l?n?n son üç ay? içerisinde toplam 6 milyon yeni domain (alan ad?) kayd? gerçekle?tirilmi?. Bu yeni kay?tlarla birlikte kay?tl? olan domain say?s? 252 milyona kadar ula?t?. Bu de?erleri 2011 son çeyre?i ile kar??la?t?r?rsak kaydedilen domain say?s?nda yüzde 11.8’lik bir yükseli? oldu?unu görebiliyoruz.

Bunun yan? s?ra gelen bilgiler sadece .com ve .net uzant?lar?n? içeriyor. Üst Seviye Alan Adlar? (TLDs) ad?yla an?lan .com ve .net uzant?l? domainlerine Google ve di?er arama servisleri taraf?ndan öncelik tan?nd???n?, bu yüzden daha de?erli oldu?unu biliyoruz. Bunlar?n yan? s?ra bu sene sonunda yeni birçok uzant? daha internete gelecek. Bunlar?n ço?u Google ve Apple gibi firmalar ?imdiden sat?n al?n?rken küçük kurumlara ya da ki?isel çal??anlara pek de?erli domain kalmayacak gibi gözüküyor.


0 Yorumlar