src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/redhack.jpg” alt=”redhack” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2916″ />

Asl?nda çok eski bir hack grubu olmas?na ra?men ismini son 2 sene içerisinde devlet dairelerine kar?? yapt??? sald?r?lar ile duyuran Redhack davas?n?n sonucu sonunda belli oldu. Her zaman halk?n yan?nda davran?p din, dil ve ?rk gözetmeksizin hakl?n?n yan?nda bulundu?unu savunan Redhack üyeleri dava sonucu olarak terör örgütü olarak kabul görmedi. Terör Savc?l???’nda gerçekle?tirilen davan?n konusu olan Redhack dün yap?lan aç?klaman?n ard?ndan art?k bir suçlu konumunda de?il. Terörle Mücadale Yasas? (TMY) gere?ince Redhack’in yapt??? sald?r?lar?n hiçbir ?iddet içermedi?i ön görüldü ve milyonlarca ki?inin bekledi?i dava olumlu olarak sonuçland?.

Geçti?imiz dönemde Ankara Emniyeti’ne siber sald?r? gerçekle?tirilen Redhack’e aç?lan dava Ankara Ba?savc? Vekilli?i taraf?ndan gerçekle?tirilmi?ti. 10 ki?i ad?na aç?lan davada di?er yap?lan sald?r?lar da gösterildi ama sonuç olarak hiçbirinin ?iddet içermedi?i için geçersiz say?ld??? cevab? al?nd?. 1997’de ilk olarak ba?ka bir isimle kurulmu? olan Redhack’ten 3 ki?i daha önce 9 ayl?k bir süre için cezaevinde yatm??t?. Bundan sonra hack sald?r?lar?nda maddi hasar olu?mad??? sürece cezai bir i?lem uygulanmas? beklenmiyor.


0 Yorumlar