Baltimore’daki ‘Yeme Bozukluklar? Merkezi’nde yap?lan bir ara?t?rma, Facebook’un ki?ilerin d?? görünü?leriyle ilgili s?k?nt?lara sebep oldu?unu gösterdi.

Ya?lar? 16-40 aras?nda de?i?en 600 Facebook kullan?c?s?yla yap?lan görü?melerde kullan?c?lar?n yüzde 51’inin Facebook sayesinde fiziki görünümlerine dikkat etti?i saptand?.

Yine ara?t?rmaya kat?lanlar?n yüzde 51’i Facebook’ta kendi hayatlar?yla arkada?lar?n?n hayatlar?n? k?yaslad???n? söyledi. Kat?l?mc?lardan yüzde 32’sinin bu kar??la?t?rmadan memnun olmad??? belirtildi. Kat?l?mc?lar?n yüzde 43’ü iyi göründü?ünden emin olmad?klar? foto?raflar? kesinlikle Facebook’a koymad???n? ifade etti.

 

 


0 Yorumlar