src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/facebook_haber.jpg” alt=”facebook_haber” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3283″ />

Birkaç ay önce Facebook sistemine dahil edilen ve kullan?c? duvar?nda ans?z?n beliren Facebook sponsorlu haberler özelli?i sonunda kald?r?ld?. ?lk yay?mland??? günden bu yana fazlas?yla tepki toplayan bu reklam sistemi hakk?nda say?s?z ?ikayet alan Facebook dün yay?mlad??? bas?n bülteninde hashtag kullan?m?n?n ba?lad??? müjdesini verirken art?k sponsorlu haberlerin kullan?mda olmad??? müjdesini de bizlere aktard?. Gelen müjde bunlarla da s?n?rl? de?il. ?u anda Facebook’ta 25’ten fazla reklam yöntemi yer al?yor ve dünden itibaren bunlar?n 10 tanesi yay?mdan kald?r?ld?, ancak hangilerinin kald?r?ld??? belirtilmedi.

Bu arada Facebook’un yeni bir reklam yöntemi üzerinde çal??t???n? da belirtelim. Bu reklam yöntemi gelen bilgilere göre kullan?c?lar? rahats?z etmeyecek, aksine onlar?n da payla?mak istedi?i ?eyler olacak. Ayr?ca Facebook’un hashtag sistemiyle birlikte bir yeni reklam yöntemine daha ba?vuraca??n? söyleyebiliriz. ?u an sponsorlu haberler sisteminden kurtuldu?umuz için sevinebiliriz, ancak yeni reklam sistemi nas?l zorluklar? beraberinde getirecek onu aradan biraz zaman geçince görece?iz. Umar?z sponsorlu haberler kadar can s?k?c? bir ?ey olmaz, yöneticilerin ders ald?klar?n? umuyoruz.


0 Yorumlar