src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/hesap_koruma.jpg” alt=”hesap_koruma” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3056″ />

Son zamanlarda Facebook ve Twitter üzerinde büyük hesap kay?plar?n?n ya?and???n? biliyoruz. Özellikle Red Hack taraf?ndan yap?lan devlete kar?? sald?r?lar?n ard?ndan di?er ki?iler de bu hackerl??a merak salm?? durumda, az da olsa etki yaratmay? ba?arabiliyorlar. Asl?na bak?l?rsa bir hacker ne kadar kurnaz ve tecrübeli olursa olsun siz bir hata yapmad???n?z sürece asla bilgisayar?n?za eri?im sa?layamaz ve asla hesab?n?z? ele geçiremez. Yaz?m?zda Facebook ve Twitter hesaplar?m?z? nas?l koruyaca??m?z görece?iz.

Bu konuda ?ifre seçimi oldukça önemli. Her site için farkl? bir ?ifre belirleyin, yoksa bir ?ifreniz ele geçirildi?inde di?er platformlarda olan hesaplar?n?z? da rahatl?kla kaybedebilirsiniz. Belki bu kadar ?ifreyi ak?lda tutmak zordur ama bilgisayar?n?zda açt???n?z bir not defteri içinde hepsini kay?t alt?nda tutabilirsiniz. Bunun yan? s?ra siteye ya da bir platforma kay?t olurken güvenlik sorular?n? ve ikinci mail adreslerini kafan?zdan uydurmay?n, akl?n?zda kal?c? bir ?ey olsun ki hesap çal?nd???nda hesab? geri alabilesiniz. Son olarak da dikkatli olman?z? öneriyoruz, tan?mad???n?z ki?ilerden bir resim dosyas? bile kabul etmeyin.


0 Yorumlar