src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/facebook.jpg” alt=”facebook” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3949″ />

Dünyan?n en büyük iki sosyal payla??m sitesi olan Facebook ve Twitter aras?ndaki k?z??ma devam ediyor. Geçti?imiz dönemde Twitter’?n hashtag özelli?ini kendi sistemine yerle?tiren Facebook ?imdi Twitter’dan bir özelli?i daha almaya haz?rlan?yor: Trending Topics. Twitter’da yer alan Trend Topics özelli?i kullan?c?lar?n bölgesel ya da global olarak hangi konular?n en çok tart???ld???n? gösteriyor, o konular hakk?nda kolayca tweet atmalar?n? sa?l?yordu. Gelen haberlere göre Facebook da bu özelli?i bizlere kendi sitesi üzerinden sunmaya haz?rlan?yor. Bu özelli?i daha önce YouTube da kendi sistemine koymu?tu ama video payla??m sitesi üzerinde pek de ba?ar?l? bir performans sergileyememi?ti.

Wall Street Journal kaynakl? olarak gelen habere göre Faceobok, Haber Kayna??’n?n sa? üst taraf?na Trending Topics’i yerle?tirecek, yukar?daki görselden de görebildi?iniz gibi. Ayr?ca internette dola?an haberlere göre bu özellik Amerikan baz? kullan?c?lara aç?lm?? durumda, görseller de oradan al?nm??; ama sadece s?n?rl? say?da kullan?c?ya. E?er bu özellik gerçekten test ediliyorsa en fazla 2 ay içinde tüm dünyada kullan?lmaya ba?lanacakt?r. Facebook’ta hashtag uygulamas?n?n fazla kullan?lmas?n?n ard?ndan Trending Topics’in de kullan?c?lar taraf?ndan benimsenecek olmas? büyük bir ihtimal; zira Twitter’?n da Facebook’un da kullan?c?lar? neredeyse ayn?. Bakal?m özellik ne zaman gelecek.


0 Yorumlar