yandex

Rus merkezli olan Yandex ülkemiz üzerinde olan çal??malar?n? devam ettiriyor. Her geride b?rakt???m?z dönem internete yeni bir özellik kazand?rm?? olan Yandex bu y?l?n sonunda navigasyon özelli?ini de hizmete sokacak. Yandex.Navigasyon ismiyle hizmete sunulacak olan servisle birlikte anl?k trafik bilgisi, en h?zl? yol önerileri ve sesli yol tarifleri Yandex kullan?c?lar? ile bulu?turulacak. Uygulama sadece mobil cihazlarda çal??acak, tabletler için de kullan?labilir olacak. Bu servisin bir k?sm?n? Yandex.Harita ile zaten halihaz?rda vermekte olan Yandex, Yandex.Navigasyon ile birlikte servisi daha geli?tirmi? olarak bizlerle bulu?turuyor. Yandex.Navigasyon Türkiye’deki tüm ?ehirlerin ve ilçeleri nyol haritas?na ve bilgilerine sahip bir ?ekilde kar??m?za ç?kacak.

Yandex.Navigasyon kullan?c?larla ücretsiz olarak bulu?turulacak. Ayr?ca sahip oldu?u basit ve renkli arayüzle kullan??l? bir yap?yla kar??m?zda olacak. Kolay kullan?m?na ra?men detayl? özellikleriyle sürücülerin en büyük yard?mc?lar?ndan biri olan Yandex.Navigasyon’un tan?t?m konu?mas? Yandex.Türkiye Yönetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali Yalç?nda? taraf?ndan yap?ld?. ?u anda Ukrayna ve Rusya’da zaten kullan?lmakta olan uygulamay? neredeyse tüm sürücüler kullan?yor, ülkemizde de fazla ilgi görmesi bekleniyor. Yandex.Navigasyon hem Android hem de iOS platformu için geli?tiriliyor; heniz Windows Phone için bir aç?klama gelmi? de?il. Daha detayl? bilgiyi a?a??daki linkten alabilirsiniz.

Yandex.Navigasyon


0 Yorumlar