src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/facebook_virus-300×168.jpg” alt=”Facebook Friendly Marketing” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-2885″ />

Facebook üzerinden yeni bir virüs daha bula?maya ba?lad?. Art?k ba?kalar? taraf?ndan etiketlendi?iniz videolar ile kar??la??yorsan?z ve bu videolar?n aç?klamalar?nda “?zleyin, süper olmu?.” gibi te?vik edici sözler yaz?yorsa bilin ki bu o kullan?c?n?n de?il virüsün size yollad??? bir virüstür ve e?er siz de videoyu ba?lat?rsan?z virüs size de bula?acak. ?u anda Facebook üzerinde on binlerce ki?iye bula?m?? olan virüs sadece video ile de?il iPhone reklamlar?yla da gönderiliyor ve Facebook bu durumu fark ederek son zamanlarda bu durumdan dolay? birçok yeni hesap aç?ld???n? ama virüsün bunlara da bula?t???n? dile getirdi.

Asl?nda Facebook virüsü hesab?n?za de?il bilgisayar?n?za giriyor, yani yeni hesap açarsan?z onda da ayn? ?eylerle kar??la?acaks?n?z. Facebook virüs temizleme ve facebook virüs kurtulma yöntemleri ile bu sorundan rahatça kurtulabilirsiniz. Yapman?z gereken ?ey sadece Kay?t Düzenleyicisi’nden bilgisayar?n?zda indirilmi? olan Google Chrome eklentisini kald?rmak, onu da a?a??daki a?amalar? takip ederek yapabilirsiniz. Unutmay?n, videoyu ba?latt???n?z anda virüs bilgisayar?n?za giriyor ve her hesab?n?za giri?te bir ?ark? ba?lat?yor.

– Ba?lat menüsüne regedit yaz?n
– Regedit’i açt?ktan sonra aç?lan kay?t defterinden Hkey_local_machine-software > policies > google > chrome’u seçin ve a?a??daki yolla devam edin.
– Burada “asdadsfclbonhleeank” gibi saçma isimli bir dosya olacakt?r..
– Bu dosyay? silin ve ard?ndan taray?c?n?z? yeniden ba?lat?n, facebook virüsü ba?ar?yla kald?r?ld?.


0 Yorumlar