src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/wonder.jpg” alt=”” title=”wonder” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2185″ />

Yandex, geçti?imiz gün yeni bir servisini, Wonder’? bizlere tan?tm??t?. Çok seçenekli arama motoru olan bu yaz?l?m yay?mland?ktan birkaç saat sonra Facebook taraf?ndan bloke edildi. Yine birkaç hafta önce Grap Search’ü kullan?ma sunan Facebook, kendi sistemlerinin zarar görmemesi için böyle bir ad?m atm?? olabilir. Ancak Yandex’ten itirazlar devam ediyor.

Blo?un kald?r?lmas? için Facebook ile görü?meler içerisinde olduklar?n? belirten Yandex avukatlar? henüz bir sonuca ula?amad?klar?n? da belirttiler. Ayr?ca Facebook’tan gelen aç?klamaya göre Rusya’n?n en büyük ?irketlerinden biriyle aralar?nda sorun olmad?klar? ve yak?n zamanda kendileriyle direkt olarak ileti?ime geçecekleri kamuoyuna sunuldu. Facebook ve akl?n?za gelebilecek di?er tüm sosyal a?lar üzerinden arama yapman?za yarayan bu yaz?l?m?n birkaç saat içinde Facebook için tarihe kar??t???n? söyleyebiliriz.


0 Yorumlar