facebook

Geride b?rakt???m?z gün Facebook, Ankara’da aç?lan bir davadan dolay? Hz. Muhammed’e hakaret içeren içerikleri kald?rma karar? ald?. Gölba?? Sulh Ceza Nöbetçi Hakimli?i taraf?ndan aç?lan davay? gelen bilgilere göre Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) talep etmi?. Dava gere?ince belirlenen ko?ullar Facebook’un belirtilen postlar? kald?rmamas? halinde siteye eri?imin tamam? ile engellenmesi idi; bu da Facebook’u ikna eden taraf olmu? gibi gözüküyor. Hangi postlar?n engellendi?i ise liste halinde sunulmu? de?il.

Facebook Mahkeme Karar?na Uydu
Al?nan bu karar?n Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl???na ve Eri?im Sa?lay?c?lar? Birli?ine iletilmesinin ard?ndan Facebook söz konusu hesaplar?n eri?imini engelledi. Bu sayede ülkemizde bir büyük eri?im engelinin daha önüne geçilmi? oldu. Hat?rlayaca??n?z üzere geçen sene Twitter ve YouTube’a yasak getirilmi?ti. Dünya bas?n?nda ise Facebook’un neden yasa?a raz? geldi?i merak ediliyor.


0 Yorumlar