tim_cook

Dünyan?n en büyük ?irketi denince akla ilk gelen isimlerden biri kesinlikle Apple olacakt?r. Geride b?rakt???m?z hafta Facebook çal??anlar?n?n maa?lar?n?n aç?klanmas?n?n ard?ndan beklentiler di?er firmalara da dönmü?tü ve biz de ?imdi sizler için Apple’?n CEO’su Tim Cook’un maa??n? aktaraca??z sizlere. Son senelerde ?irketi çok iyi bir ?ekilde yöneten, daha fazla kâr etmesini sa?layan ve büyük ekranl? iPhone’lar? da hayat?m?za sokan Tim Cook sizce ne kadar maa? al?yor olabilir?

Y?ll?k maa?? 1.7 milyon dolar
Apple, yapt??? aç?klamada Tim Cook’un y?ll?k maa??n? 1.7 milyon dolar olarak aç?klad?. Tabi bu rakam vergiler dahil rakam. Kalan nakiti hesaplayabilmek için aç?klanan rakam üzerinden vergileri de dü?memiz gerekiyor. Vergiyi biraz daha dü?ük tutmak ad?na Tim Cook’a maa? d???nda çok yüksek imkanlar sunuldu?unu görüyoruz. Tim Cook, 2014 y?l?nda ald??? ikramiyeler ve ek ödeneklerle beraber toplam 9.2 milyon dolar Apple’dan alm?? oldu. Maa?? ile beraber y?lda 9.2 milyon dolar çok ciddi bir rakam.

Tim Cook, gelirlerini yüzde 119 art?rd?
Apple’? bo? verelim. Tim Cook’a bakmaya devam edelim. 2013 y?l?nda ?irketten 4.2 milyon dolar kazanan Cook, 2014 y?l?nda toplamda 9.2 milyon dolar kazanmay? ba?ard?. Hisse senedi almayan Tim Cook, hisse senedi alan yöneticilere göre daha az kazand?. Çünkü hisse senetleri inan?lmaz de?erlenen Apple, hisse senedi üzerinden anla??lan yöneticilere epey kazand?rd?.


0 Yorumlar