facebook_card

Sadece sosyal medyada de?il, internet denilince akla gelen her alanda lider bir yaz?l?m? elinde bulunduran Facebook’tan yeni bir giri?im daha geliyor. Daha önce online para transferi ad?na bir çal??mada bulunmayan Facebook, halihaz?rda bir uygulamay? sat?n almak yerine kendi sistemini olu?turuyor olabilir. Financial Times’da ç?kan habere göre Facebook ?u anda Paypal’a rakip olma niyetinde ve yak?n bir süre içerisinde hesaplar aras? para transferini kullan?ma açacak.

Facebook, bu projeyi gerçekle?tirmesi halinde ?irketin üretti?i ürünlerin hiçbir parasal kar??l??? olmad??? yönündeki ele?tirilere de yan?t vermi? olacak. Sosyal medya devi, paras?n?n ço?unu sayfas?ndaki reklamlar sayesinde kazan?yor.

?NG?L?Z ??RKETLERLE GÖRÜ?TÜ

Facebook’un Londra merkezli para transferi ?irketleri TransferWise, Moni Technologies ve Azimo ile görü?meler içinde oldu?u bildirildi.


ÖDEME ??LEME YETK?S? VAR

Sayfas?nda para kar??l??? uygulama ve hizmet satan Facebook’un ABD’de parasal i?lem yapma yetkisi var.


0 Yorumlar