src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/04/google_glass.jpg” alt=”google_glass” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-5654″ />

Amerika’da sat??a sunulmu? olan ürünleri kolay ve pratik bir ?ekilde sat?n almam?z? sa?layan site Amerikadaniste.com art?k Google Glass’? da almam?za olanak tan?yor. Google’?n yeni nesil ak?ll? gözlükleri tekrar kullan?c?larla bulu?turacak olmas? önümüze böyle bir imkan ç?kar?rken Google Glass’? nas?l sat?n alaca??n?z? a?a??da vermi? oldu?umuz rehberi okuyarak ö?renebilirsiniz.

Amerika’da sat??a sunulan ürünlere kolayl?kla ve h?zl? bir ?ekilde ula?man?za yard?mc? olan Amerikadaniste.com, teknoloji tutkunlar? için de cazip ayr?cal?klar olu?turuyor. Google’?n 15 Nisan Sal? günü, tahminen bir gün süreyle internetten sat??a sunaca?? s?n?rl? say?daki Google Glass’a sahip olan ?ansl? ki?ilerden biri siz olabilirsiniz. Yaln?zca Amerika’daki adreslere gönderilmek üzere sat??a sunulacak olan Google Glass’?, Amerikadaniste.com’un ayr?cal?kl? hizmeti sayesinde sat?n alabilir, birkaç gün içinde Türkiye adresinize ula?mas?n? sa?layabilirsiniz. Tüm bu i?lemler konusunda yard?m ve detayl? bilgi almak için Amerikadaniste.com üye hizmetleri servisini arayabilirsiniz.

Google Glass Explorer Program? kapsam?nda sat??a sunulacak olan s?n?rl? say?daki Google Glass, dünyadaki teknoloji takipçilerinin kullanmay? heyecanla bekledi?i ürünlerden. Google Glass Explorer Program?, henüz sat??a sunulmam?? olan Google Glass’?n belirli adedini önceden sat??a sunarak, hem teknoloji tutkunlar?n? mutlu etmeyi hem de kullan?c? deneyimlerini incelemeyi amaçl?yor. Google Glass’?n ilk kullan?c?lar? aras?nda yer alarak, deneyimlerini Google ile payla?mak isteyen teknoloji tutkunlar?n?n siteden (www.google.com.tr/glass/start/) ön kay?t yapt?rmalar? gerekiyor.

Amerikadaniste.com’a üye olarak Amerika’da bir posta adresine sahip olabilirsiniz. Böylelikle, www.google.com.tr/glass/start/ sitesinden ön kay?t yapt?rd?ktan sonra 15 Nisan’da ürünü sat?n alan ?ansl? ki?ilerden biri siz olabilirsiniz. Daha sonra, Amerika’daki adresinize ula?an Google Glass’?n?z? Türkiye’deki adresinize yönlendirebilir, 2-3 i? günü içerisinde kap?n?za kadar gelmesini sa?layabilirsiniz. Üstelik tüm al??veri?iniz boyunca Amerikadaniste.com’un uzman üye hizmetleri ve operasyon ekibinden yard?m alabilirsiniz.


0 Yorumlar