src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/03/firechat.jpg” alt=”ChatBoard Final” width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-5555″ />

iOS 7 ile art?k kullan?m?na ba?lad???m?z Çoklu Ba?lant? Özelli?i, belki de internet tarihini ba?tan yazmam?za yarayabilir. OpenGarden ad?nda bir geli?tirici taraf?ndan üretilen Firechat, kendimizde internet ba?lant?s? olmadan multimedya mesajla?mam?za ve veri payla??m? da yapmam?za olanak tan?yor. Kullan?c?lar aras?nda bir a? olu?turularak elde edilen bu kabiliyetler zaman geçtikçe daha da geli?tirilecek.

Çoklu-nokta Ba?lant? Sistemi, yine iOS 7 ile tan?t?lan AirDrop özelli?inin çal??ma prensibine sahip. Bu özellik sayesinde iki cihaz aras?nda internet ba?lant?s?na gerek duymadan Wi-Fi veya Bluetooth üzerinden veri gönderebilmek mümkün. E?er bu cihazlardan biri (A) internete ba?l?ysa, di?er cihaz (B) internete ba?l? olan cihaz (A) üzerinden internete ba?lanabiliyor. Ayn? ?ekilde ba?ka bir cihaz üzerinden internete ba?lanan cihaz (B) da internet ba?lant?s?n? ba?ka bir cihazla payla?abiliyor. Bu sayede bir internet ba?lant?s? birçok cihaza payla?t?r?lm?? oluyor.

E?er bu protokolün büyük ölçekte kullan?ld???n? dü?ünürsek, hücresel a?lar?n zay?f oldu?u bölgelerdeki kalabal?k gruplara internet eri?imi sa?lama fikrine ula?abiliriz. Cult of Mac adl? haber kayna?? bunu anlatmak için bir maraton ko?usunu örnek veriyor. Hiçbiri internete ba?l? olmasa bile hepsi birbirinin çekim alan?nda oldu?u için rahatça payla??mda bulunabiliyorlar. Ya da ko?uculardan biri internete ba?lanabiliyorsa, ba?lant?s?n? hepsiyle payla?abiliyor. Çoklu-nokta ba?lant?s? özellikle afet durumlar?nda çok yararl? olabilir. Bildi?iniz gibi afet durumlar?nda, örne?in deprem oldu?unda telefon ?ebekeleri düzgün çal??maz ve internet ba?lant?s? sa?lanamayabilir. Bu gibi durumlarda kullan?c?lar internet ba?lant?s?na sahip olmasalar bile birbirleriyle haberle?ebilirler. E?er birbirine ba?l? kullan?c?lardan biri internete ba?l? ise ba?lant? tüm kullan?c?larla payla??labilir. Ba?ka bir kullan?m alan? olarak da internet eri?imi olmayan, dar gelirli insanlar?n ya?ad??? köylere internet eri?imi sa?lamak dü?ünülebilir. Bu protokol sayesinde tüm köyde internet ba?lant?s? sa?lanabilir.

Elbette çoklu-nokta ba?lant? sisteminin de kendi k?s?tlamalar? var. Bunlardan en belirgin olan? ise Open Garden’?n FireChat kullan?c?lar?na önerdi?i gibi, (Bluetooth ba?lant?s? sa?lanabilmesi aç?s?ndan) kullan?c?lar?n birbirlerine yak?n olmas? gereksinimi. FireChat kullan?c?lar?n?n birbirlerine en fazla 10 metre mesafede olmas? tavsiye ediliyor. Elbette Wi-Fi teknolojisinde çoklu-nokta ba?lant? sisteminin etki alan? 10 metreden hayli fazla olabilir. Çoklu-nokta ba?lant? sisteminin bir ba?ka k?s?tlamas? da kablosuz ba?lant?n?n batarya üzerindeki etkisi. Open Garden her ne kadar bu teknolojinin batarya üzerinde belirgin bir etkisi olmad???n? söylese de henüz tam etkisi bilinmiyor. Ancak bu iki temel k?s?tlaman?n zaman içinde geli?tirilece?i dü?ünülüyor.

Bu ba?lant? sisteminin bir di?er etkisi de ?üphesiz GSM operatörlerini ilgilendiriyor. Sistem, bir internet ba?lant?s?n?n izinsiz olarak ba?ka kullan?c?larla payla??lmas?na f?rsat tan?yor. Bu nedenle ABD’li AT&T, Open Garden’?n FireChat uygulamas?n? kendi telefonlar?nda Google Play Store’dan engelledi. Her ne olursa olsun çoklu-nokta ba?lant? sisteminin parlak bir gelece?i oldu?u dü?ünülüyor. Apple bu konuda büyük çal??malar yaparken, Google da SXSW’de çoklu-nokta ba?lant?lar?ndan bahsetti. Bu ba?lant? sisteminin yaln?zca telefonlar ile de?il, ak?ll? saat ve di?er giyilebilir elektronik cihazlarla da kullan?labilece?ini hat?rlatal?m.


0 Yorumlar