src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/03/facebook_oculus_rift.jpg” alt=”facebook_oculus_rift” width=”450″ height=”253″ class=”alignnone size-full wp-image-5552″ />

Son zamanlarda yapt??? sat?n al?mlarla herkesi ?a??rtan Facebook’tan yeni bir haber daha geldi. Daha çok mobil alanda yat?r?m yapan Facebook bu sefer oyun sektörüne el uzatt?. Sanal gerçeklik cihaz? Oculus Rift’in üreticisi Oculus RV’yi sat?n alan Facebook bunun için 2 milyar dolar ödeme yapacak. Cihaz ?u an geli?tirme a?amas?nda oldu?u için 350 dolarl?k fiyattan ön sipari?e aç?lm?? durumda. Tamamen geli?tirilmesi ise birkaç y?l alabilir.

400 milyon dolarl?k nakit ve 23,1 milyon Facebook hisse senedi ile yap?lan ödemede ayr?ca hedeflerin tutturulmas? durumunda 300 milyon dolarl?k potansiyel bir nakit ödemesi daha yap?laca?? belirtiliyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, konuyla ilgili yapt??? aç?klamada “Bugünün platformu mobil olabilir; ancak bir yar?n?n platformlar?na da haz?rlan?yoruz. Oculus gelmi? geçmi? en sosyal platformu yaratma ?ans?n? sunuyor; böylelikle çal??ma, e?lenme ve ileti?im yöntemlerimizde köklü de?i?iklikler yapabilece?iz.” ifadesini kulland?. Oculus taraf?nda ise CEO Brandan Iribe, “Mark ve Facebook ekibi ile en iyi sanal gerçeklik platformunu dünyaya sunmak için çal??maktan heyecan duyuyoruz” dedi. Facebook’un hisse de?erlerinde kapan?? sonras?nda yüzde 1’lik dü?ü? gözlendi.


0 Yorumlar