src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/03/instagram.jpg” alt=”instagram” width=”468″ height=”263″ class=”alignnone size-full wp-image-5558″ />

Bundan iki sene önce Instagram’? sadece 1 milyar dolarl?k ücreti kar??l???nda sat?n alan Facebook, uygulamay? yükseltmeyi ba?ar?yor. Al?nd???nda 100 milyon bile üyesi bulunmayan Instagram’?n üye say?s? geçti?imiz gün yap?lan aç?klamalara göre 200 milyona ula?t?. Zuckerberg daha önce yapt??? aç?klamalarda bu de?erin oldukça zor oldu?unu dile getirmi?ti ve gerçekten de kimse sadece bir sene içerisinde yüzde 100’lük bir büyüme beklemiyordu.

Zuckerberg, Instagram için “100 milyonu geçerse ba?ar?l? bir yat?r?m olarak de?erlendirece?iz.” yorumunda bulunmu?tu. Instagram, Zuckerberg’in kriterine göre kendini ikiye katlam?? oldu. Instagram’?n Tumblr hesab?nda yay?nlanan bilgilere göre ?imdiye kadar Instagram’a 20 milyar foto?raf yüklenmi?. Bu 20 milyar foto?raf? yükleyen kullan?c?lar?n 50 milyonu ise yaln?zca son 6 ayda Instagram’a kat?lm??. “200 milyon, ayl?k aktif kullan?c? say?m?z.” diyor Instagram. Instagram’? 1 milyar dolara sat?n ald???nda bunun do?ru bir karar olmad???n? dü?ünenler ise ?imdi ?irketin çok iyi bir yat?r?m yapm?? oldu?u kanaatinde. Oculus VR ile ilgili geli?menin ard?nda kalm?? gibi dursa da, 200 milyon rakam? Instagram için bir ba?ar?. Hat?rlayacak olursan?z Facebook, Instagram’? yakla??k 1 milyar dolara (asl?nda 735 milyon dolar) sat?n alm??t?.


0 Yorumlar