Dünyada browser kullan?m?n?n liderleri aras?nda ilk 2 s?radan birini payla?an Firefox, yeni sürümünü yay?mlad?. Yeni sürümde her zaman oldu?u gibi Türkçe dil seçene?i de sunuluyor. Yeni güncelleme ile firefox’a yaz?l?msal olarak eklemeler yap?ld?. Grafiksel anlamda yenilikler ise s?n?rl? say?da ve az göze çarpar bir ?ekilde.

Bu güncellemede yap?mc? ?irket Mozilla en çok performans? art?rmaya yönelik çal??malar yapm??. Microsoft’un Internet Explorer’?n? tam saf d??? b?rakm??ken piyasaya Google Chrome’un girmesiyle planlar? alt üst olan ekip çal??malar?na son sürat devam ediyor. Yeni gelen güncelleme sayesinde bir sayfay? açmak için yakla??k 1.5 saniye daha az bekleyeceksiniz. Bu nerdeyse yüzde 50 iyile?tirme yap?lm?? anlam?na geliyor. Firefox 15 indir

Firefox 15 indir


0 Yorumlar