Dünyan?n en çok kullan?lan taray?c?lar?ndan biri olan, Google Chrome’?un ç?k???yla birlikte eski taht?ndan biraz daha uzakta olmas?na ra?men varl???n? hiçbir zaman kaybetmeyen Firefox’un yeni versiyonu yay?mland?. Ülkemizde de milyonlarca internet kullan?c?s? taraf?ndan tercih edilmekte olan Mozilla Firefox yeni versiyonu ile birlikte pek de fazla yeni özellik getirmi? de?il ama kapat?lan güvenlik aç?klar? var. Bu aralar kendi mobil i?letim sistemini de geli?tiren Mozilla, Firefox OS üzerinde çal???rken as?l kayna??n? da unutmuyor.

Google Chrome’da bulunan Gizli Gezinme özelli?i daha önceden Firefox içerisine entegre edilmi?ti. ??imizi görmemizi sa?layan bu özellik yine de güvenlik aç?klar? do?uruyordu. Yeni gelen versiyon ile gizli gezinme özelli?indeki tüm güvenlik aç?klar? son buldu. Ayr?ca dosya indirme sisteminde de bir de?i?iklik bizleri bekliyor. Taray?c?ya son eklenen özellike ise bir eklentiyi kapatmak istedi?imizde taray?c?y? kapatma zorunlulu?umuzun kalkmas?. ?u ana kadar taray?c?da bir sorun bulunmu? de?il. A?a??da vermi? oldu?umuz linklerden Firefox 20’yi indirebilirsiniz.

Mozilla Firefox 20 Windows indir
Mozilla Firefox 20 Linux indir
Mozilla Firefox 20 Mac Os X indir


0 Yorumlar