src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/youtube.jpg” alt=”” title=”youtube” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2649″ />

Dünyan?n en büyük video payla??m sitesine bir darbe de ba?ka Orta Asya ülkesinden geldi. ?slam dinine sahip ülkelerde ard? ard?na kapanmalar ya?ayan YouTube bu sefer de Tacikistan yönetimi taraf?ndan engellendi. Bilindi?i gibi YouTube birkaç sene önce bizim ülkemizde de engellenmi?ti ama bu engellenmeye neden olan Atatürk’e hakaret edilen video yay?mdan kald?r?ld?ktan sonra tekrar eri?ime aç?lm??t?. Tacikistan’?n YouTube’u engellemesinin nedeni ise site üzerinde Tacik yönetimini hedef alan baz? kötü amaçl? videolar?n bulunmas?.

YouTube engellemesi hakk?nda aç?klamalarda bulunan Tacikistan ?nternet Sa?lay?c? ?irketler Birli?i Ba?kan? Asomiddin Atoyev, bu engeli teknik sebeplerden dolay? koyduklar?n?, yak?n zamanda eri?imi tekrar açacaklar?n? ama YouTube yönetiminden de videoyu kald?rmalar?n? rica ettiklerini dile getirdi. Tacikistan ?leti?im Kurumu da daha önce büyük haber sitelerine olan eri?imi engellemi?ti. Bu eri?im engellemesinin nedeni yine ayn?yd? ama ABD ve AB’nin istekleri do?rultusunda engeller kald?r?lm??t?. YouTube konusunda da devletlerin böyle bir ad?m atmayaca?? bilinmiyor ancak YouTube’un geri ad?m atmayaca??n? rahatl?kla söyleyebiliriz; Google yönetimi bu aralar oldukça umursamaz.


0 Yorumlar