Facebook 4 Nisan’da büyük bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlik hakk?nda ?u ana kadar bir ipucu verilmi? de?il ama aylard?r ortal?kta dolanmakta olan Facebook markal? telefonun tan?t?lma ihtimali bulunuyor. Gerçi geçirdi?imiz etkinliklerde de ayn? iddialar ortaya at?lm??t? ama hep sosyal siteleri üzerinde de?i?iklikler yapm??lard?. Facebook bas?n mensuplar?na gönderdi?i davetiyelerde ?u sözleri kulland?: “Come See Our New Home on Android” Asl?na bak?l?rsa burada büyük bir ipucu yer al?yor.

Daha önce Android Police’ten gelen haberde Facebook’un kendi i?letim sistemini Android üzerinde düzenleyerek yapaca?? söylenmi?ti. Facebook Home ad?n? alaca?? iddia edilen yeni i?letim sistemi bizleri daha çok sosyal medya ile iç içe sokacak ki telefonla tamam?yla birle?ecek olan Facebook’un birçok yenilik ile bulu?ma ihtimali var. Google ile Facebook’un aras?n?n bozuk oldu?unu biliyoruz, bu ihtimali de buradan k?rabiliriz ama geriye de pek bir seçenek kalm?yor. ??letim sistemi bir kenara dursun telefonun teknik özellikleri internete s?zd?r?lmay? ba?ard?. A?a??daki görselden hepsini tek tek görebilirsiniz. ??te Facebook telefonu fiyat? ve özellikleri.


0 Yorumlar