src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/vodafone-300×206.jpg” alt=”vodafone” width=”300″ height=”206″ class=”alignnone size-medium wp-image-2957″ />

Vodafone Oksijen Ar-Ge taraf?ndan düzenlenen Android uygulama yar??mas? geçti?imiz gün düzenlenen etkinlik ile son buldu. Dereceye giren isimler aç?klan?rken ödüllerini de ?irket yetkililerinin ellerinden ald?lar. Konu hakk?nda aç?klamalar yapan Oksijen Ar-Ge Genel Müdürü Arda Özgün, Türkiye’deki üniversiteler aras?nda mobil uygulamalar yar??mas? düzenlediklerini, oldukça geli?mekte olan mobil sektörün Türkiye’de geri kalmamas?n? istediklerini dile getirdi. Yar??man?n birincisi Meety adl? uygulamas?yla Marmara Üniversitesi’nden Ça?lar Bozkurt oldu. Bu uygulama tan?d?k ki?ilerle bir plan yapmay? ve d??ar?da sosyal aktivite gerçekle?tirmeyi hedefliyor.

Birinci olan Ça?lar Bozkurt Samsung Galaxy Tab II kazan?rken dereceye giren di?er iki ki?iye de hediye verildi. Ayr?ca bu isimlerin Vodafone’da uygulama stajyerli?i yapaca??n? da belirtelim. Yar??mada ikinci olan ki?i Televizyon Rehberi adl? uygulamas?yla yar??maya Kadir Has Üniversitesi’nden kat?l?m gösteren Egemen Hamutçu, ?ükrü Kahraman, Ece Özdemir üçlüsü oldu. Üçüncü s?ray? kimseye b?rakmayan ki?i ise yine Kadir Has Üniversitesi’nden kat?lan Nermin Y?ld?z, Seçil Ün oldu. Lifesaver adl? uygulamalar?yla Android sistemini otomatik inceleyen ve kullan?c? uyaran bir algoritma olu?turdular.


0 Yorumlar