src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/firma_website-300×155.jpg” alt=”firma_website” width=”300″ height=”155″ class=”alignnone size-medium wp-image-2939″ />

Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda ya?anan de?i?ikliklerden sonra her vergi levhas? olan firman?n, ?irketin ve kobinin kendi web sitesini açmas? için bir zorunluluk getirilmi?ti. Bu karar geçti?imiz aylarda al?n?rken bir hat?rlatma daha yapmak bizlerin üzerine dü?üyor, zira 1 Temmuz 2013 tarihine kadar web sitenizi açmazsan?z cezai i?lem uygulanacak. Cezai i?lemin yapt?r?mlar? da es geçilecek türden de?il. E?er belirli tarihe kadar web sitenizi açmazsan?z 6 aya kadar hapis veya 300 güne kadar para cezas? yiyebileceksiniz.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Diyarbak?r Ticaret ve Sanayi Odas? (DTSO) Ticaret Sicil Müdürü P?nar Yayar, tüm firma sahiplerinin TTK’n?n kurallar?na uygun bir kapasiteye gelmesi gerekti?ini ve böylece ülke genelinde belli bir seviye ve nizam içinde yükseli? ya?anaca??n? dile getirdi. Web sitesi açmayacak olan firma yetkililerin ilk ba?ta hapis cezas?yla, sonra da para cezas?yla yarg?lanaca??n? sözlerine ekleyen Yayar, ?irketlerin bilgilerini de an? an?na güncellemelerini önerdi. Ayr?ca böyle bir kanunun gelmesi internet reklamc?l??? sektöründe ayr? platformlar da olu?turacakt?r, kobileri internette art?k daha fazla görece?iz.


0 Yorumlar