K?sa sürede online müzik dinleme konusunda kendine sa?lam bir yer edinen Fizy, bugün kullan?c?lar?n? yeni tasar?m?yla kar??lad?.

Yenileme çal??malar? nedeniyle iki gündür eri?eme kapal? olan sitenin yeni yüzünde siyah renkerin hakimiyetinin aç?l?? sayfas?nda artt??? görüldü.

Kullan?m kolayl???n?n de?i?imde ön planda tutuldu?u sitenin aç?l?? sayfas?nda arama kutucu?u yer al?yor.


0 Yorumlar