Facebook’un Zaman Tünelini (Timeline) devreye almas?ndan sonra pek çok yarat?c? kapak foto?raf? (cover photo) örne?i ile kar??la?t?k.

Gerek yarat?c? kullan?mlar, gerek zaman tünelini tamamlayan yatay foto?raflar bar?nd?rd??? görsellik ve kullan?c?lar?n kendilerini ilk görü?te ifade etme tarz? aç?s?ndan oldukça önem ta??yordu.

Kimi zamanlar kullan?lan foto?raflar?n kapak foto?raf? alan?na uygun olarak yerle?tirilmesi ya da ufak görsellerin kalitesi konusunda kullan?c?lar sorunlar ya?ayabiliyordu. ??te bu aç??? fark eden ve piyasada oldukça güçlü rakipleri bulunan bir giri?im olan Aviary Facebook üzerinde geli?tirdi?i web uygulamas? ile tamamen Facebook profilinizdeki cover foto?raf?n? olu?turmaya yönelik düzenleme yapman?za izin veriyor.

webrazzi


0 Yorumlar