ntvmsnbc

Kanada’n?n Montreal kentinde kat?ld??? bir konferansta konu?an Stone, Twitter’da çok vakit geçirmenin, “sa?l?k aç?s?nda zararl? oldu?unu” belirtti ve tweet at?p okumak yerine ba?ka ?eylerle u?ra?malar?n? tavsiye etti. Yap?lan ara?t?rmalar, baz? kullan?c?lar?n günde 12 saatlerini Twitter’da harcayabildiklerini göstermi?ti.

37 ya??ndaki Stone, Twitter’? ba??ml?l?k haline getirmenin, siteyi kurma amaçlar? aras?nda bulunmad???n? ifade ederek, “Bu bana sa?l??a çok zararl? bir ?ey gibi görünüyor… Bir siteye girer ve orada ihtiyac?n?z olan ?eyi buldu?unuz veya bir ?eyler ö?rendi?iniz zaman ç?karsan?z. Ben bu tür kullan?mdan ho?lan?yorum” dedi.


0 Yorumlar