src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/fotograf_gps-300×190.jpg” alt=”fotograf_gps” width=”300″ height=”190″ class=”alignnone size-medium wp-image-3339″ />

Ço?u foto?raf makinesinde yer almasa da yeni nesil cihazlarda yava? yava? GPS özelli?ini görmeye ba?l?yoruz. Art?k yeni üretime giren neredeyse tüm foto?raf makinelerinde yer alan GPS özelli?i nas?l i?imize yarayacak ve nas?l kullanaca??z? Foto?raf makinelerindeki GPS özelli?i foto?raf?n nerede çekildi?ini foto?raf bilgileri içinde tutuyor ve böylece unutabilecek oldu?unuzun konumlar iyi bir ?ekilde saklanm?? oluyor. Çok iyi bir yer saptama özelli?ine sahip olan bu foto?raf makinelerindeki hatalar birkaç metre de?i?ebiliyor, ama sonuçta nerede, hangi bölgede oldu?unuzu söylüyor.

Foto?raf makinelerinde GPS’i kullanmak için ilk önce bunu destekleyen bir makine alman?z laz?m. Yeni nesil baz? foto?raf makinelerinde halihaz?rda bu özellik yer al?yor, ama baz?lar?nda yok. GPS özelli?ini dahili olarak bar?nd?rmayan foto?raf makinelerinin baz?lar?na sonradan GPS özelli?i eklenebiliyor, ama bunu al?rken sormal?s?n?z. Foto?raftaki konum bilgisi EXIF format?nda kaydedilirken dosyay? hangi uygulama ya da programda açarsan?z aç?n nerede çekildi?ini görebileceksiniz. Ayr?ca foto?raf? çekildi?iniz yerin ismini görmenize ra?men nerede oldu?unu hat?rlam?yorsan?z Google Maps üzerinden de bakabilirsiniz.


0 Yorumlar