src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/apple.jpg” alt=”apple” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3336″ />

Dünyan?n en büyük teknoloji markalar?ndan biri olan Apple buna nazaran milyonlarca ki?inin ki?isel bilgilerini veritaban?nda sakl?yor ve gerçekten fazlas?yla de?erliler, özellikle devlet hükümetleri için. Bu konu hakk?nda aç?klama yapan Apple sadece Amerika’da, 2012 senesi içerisinde 5 binden fazla kimlik payla??m? için istek ve dilekçe ald?klar?n? ama çok önemli bir konu olmad??? sürece kimsenin bilgisini vermediklerini belirtti. Google, Facebook, Microsoft, Apple, Yahoo ve Skype gibi ?irketlerden neredeyse istedi?i her bilgiyi alan Amerika yönetimi Apple’dan eli bo? döndü diyebiliriz.

Gelen bilgiler Barrack Obama’n?n Apple’? da bu listenin içinde görmek istedi?i yönünde, ancak Apple kararl? gibi gözüküyor. Kendilerine gelen istihbarat isteklerinin genelde h?rs?zl?k ve daha büyük çapl? soygunlardan kaynakl? oldu?unu aç?klayan Apple yönetimi sözlerini devam ettirirken hiçbir devlete ve hükümete bilgilerimizi direkt olarak göstermediklerini, e?er çok önemli bir ?ey varsa mahkeme izni ç?karmalar? gerekti?ini söyledi. En çok kulland???m?z firmalardan birinin tüketici haklar?na bu kadar fazla sahip ç?kmas? Apple’?n neden Apple oldu?unu bizlere gösteriyor, aç?kças? di?erlerine kar?? olan güvenim de kapand?.


0 Yorumlar