src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/freenet.jpg” alt=”freenet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3363″ />

Geçti?imiz hafta yap?lan bir aç?klamayla birlikte internet dünyas?n?n büyük de?i?imi ba?lam?? olabilir. Freenet adl? bir projeyle birlikte internet içinde internet kullan?m? ba?layacak. Peki Freenet nedir? ABD Ulusal Güvenlik Ajans? taraf?ndan geli?tirilen bu servis devletlere çok ters bir i?leve sahip. ?nternet içinde ayr? bir interneti devreye sokan bu sistemle birlikte internette dola?t???n?z hiçbir sayfa, hiçbir bilgi ula??labilir durumda olmuyor. Bu durum reklam sektörünü de kötü etkileyecek gibi gözüküyor. Ne kadar cookie çekilse de kullan?c?lar ad?na hedeflemeler zor olacak.

Freenet nas?l kullan?yor diye sorarsan?z onu da cevaplayal?m. ?yi bir downloadersan?z kesinlikle biliyorsunuz; BitTorrent. Asl?nda freenet’in sistemi de bundan ibaret. Sizi iki sunucu aras?ndaki köprüye koyuyor ve bilgiler bilgisayara girerken gizli bir yoldan aktar?l?yor. Böylece ne internet üzerinden takip edilebiliyorsunuz ne de ba?ka bir ?ey. Ama bu durum antivirüs konusunda zararl? olacak gibi, ?imdilik bu yolla indirilen virüsleri virüs programlar? alg?layamad??? için engelleyemiyor. Yine de tabi ki freenet teknolojisi gelecektir, bakal?m yayg?nla?acak m??


0 Yorumlar