src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/03/Esprimo-X923.png” alt=”Esprimo X923″ width=”420″ height=”268″ class=”alignnone size-full wp-image-5485″ />

Hepsi bir arada bilgisayarlara son senelerde büyük yat?r?mlar gerçekle?ti. Bunla birlikte ortaya yeni avantajlar ve dezavantajlar da ç?kt?. Bu bilgisayar türleri çok enerji harcad??? için uyku moduna erkenden al?n?yordu. Bu iyi bir ?ey. Ancak çok me?gul olan birinin 10 dakika bilgisayar ba??ndan ayr?lmas?n? göz önünde bulundurdu?umuzda tüm i?erinin alt üst olaca??n? görebiliriz. Ancak Fujitsu Esprimo X923 buna bir son veriyor.

Esprimo X923, Fujitsu’nun dü?ük enerjili aktif mod isimli teknolojisi ile çal???yor. Normal bir bilgisayar?n uyku moduna geçece?i zamanlarda, enerji harcayan taray?c? ve ofis yaz?l?mlar? gibi uygulamalar? kapat?yor ve ana görevlerini çal???r tutmaya devam ediyor.

X923 bu moda girdi?inde, 9.1 W enerji harcayan standart moddan yüzde 45 daha az enerji harc?yor. Bu her ne kadar, uyku modunun 1,6 W’u kadar dü?ük bir seviye olmasa da, bilgisayar ana görevlerini sürdürdü?ü için bir hayli avantajl?.

X923’ün teknik özellikleri ise ?u ?ekilde s?ralan?yor; 23 inç Full HD ekran, Intel Core i3, i5 veya i7 i?lemci seçenekleri, 16 GB’a kadar bellek, Windows 7 veya Windows 8.1 i?letim sistemi seçene?i, 1 TB sabit disk veya 500 GB SSD.

Bilgisayar ayr?ca varl?k alg?lay?c?s?na sahip. Kullan?c?n?n klavyeden uzak oldu?unu alg?layabiliyor ve e?er kullan?c? bir sesli veya video görü?me yap?yorsa, kulakl???ndaki ‘me?gul’ ibaresi yan?yor ve di?er çal??anlar? uyar?yor.

X924-T ise bu bilgisayar?n dokunmatik ekranl? sürümlü ancak multimedya modülüne sahip de?il. Bilgisayarlar?n fiyatlar? ve ç?k?? tarihleri henüz aç?klanmad?.


0 Yorumlar