facebook

Facebook y?llard?r dünyan?n en büyük sosyal a?? unvan?n? elinde bulunduruyor. Milyonlarca üyeye sahip olan Facebook üzerinde ne kadar çok arkada? edinsek de emin olun kötü emellere daha çok önayak oluyor. Bu yüzden Facebook ma?durlar?ndan biri olmamak için sizin de dikkat etmeniz, Facebook’ta yapmaman?z gereken ?eyler bulunuyor.

Facebook’u kullanan ço?u kullan?c?, sosyal a?da kar??s?na ç?kan ki?ilerin, ?irketlerin gerçek oldu?unu, uygulamalar?n ise dürüst geli?tiriciler taraf?ndan sunuldu?unu dü?ünüyor. Ama hala internette oldu?umuzu unutmamam?z gerekli. Baz? durumlarda bu da yetmeyebilir. ??te Facebook’ta gezineyim derken masrafl? hatalar yapmamak için bilmeniz gerekenler.

Gerçek isimler, dost insanlar demek de?il:
Facebook, gerçek isim kullanmay? ?art ko?uyor. Bu nedenle baz? sahtekarl?klar, kendilerini daha güvenli gibi gösterebiliyorlar. Arkada??n?zdan gelen bir gönderi size ?üpheli görünüyorsa, hack’lenmi? olma ihtimalleri yüksektir.

Dikkatsizce sarfetti?iniz sözler ba??n?za i? açabilir:
Patronunuzun karar?na k?zd?n?z ve Facebook’a m? patlad?n?z? ??inizi kaybetmeniz olas?. Bunun yan?nda kötü davran??lar, uygun olmayan foto?raflar ve bozuk dilbilgisi, sizi patronunuzun gözünden dü?ürebilir. Yasalara ters dü?meniz de ba??n?z?n k?sa sürede derde girmesine yol açabilir.

Veri plan?n?z? a?mamaya dikkat edin:
Evde Wi-Fi ba?lant?s?n? kullananlar genellikle güvendeler. Ancak 3G kullan?yorsan?z ve yurtd???na ç?karsan?z, veri tüketiminiz size çok kabar?k faturalar halinde geri dönebilir.

Güvenlik risklerine dikkat:
Facebook hesab?n?z? eline geçiren birisi, arkada?lar?n?zdan para isteyebilir, sizin ad?n?za çe?itli sahtekarl?klar ve spam içerikler payla?abilir.

Yar??malar ba??n?za i? açabilir:
Bir Facebook sayfan?z varsa, onu tan?tmak için yar??malar düzenleyebilirsiniz. Ancak “kat?lmak için be?enin” gibi isteklerin sayfan?z?n engellenmesine yol açabilece?ini biliyor musunuz?

Her ?eyi satamazs?n?z:
Facebook, e?yalar?n? satmak isteyenler için harika bir pazar yeri olabilir, ancak her ?eyi satman?z da mümkün de?il. Örne?in ikinci el yaz?l?mlar? satman?z, her durumda yasal olmayabilir.


0 Yorumlar