GayStation 4

?sveç belki de dünyan?n en görgülü ve en geli?mi?, modern ülkelerinden bir tanesi. Ülkenin refah seviyesine ve hayat ?artlar?na bakt???m?za bu gerçe?in gözler önüne serildi?ini görebiliyoruz. Bu aralar ?sveç’te LGBT Onur Yürüyü?ü düzenlenmekte ve bu etkinli?e özel olarak tasarlanan GayStation 4 ad?nda PS4 konsolumuz bulunuyor. Bu konsol geride b?rakt???m?z gün sat??a sunuldu ve rekor bir fiyatla al?c? buldu. Sat??tan elde edilen gelir de mültecilere ba???land?.

11 adet PS4 fiyat?na sat?ld?

?sveçli teknoloji perakende ?irketi Webhallen taraf?ndan sunulan ve PS4 Gaystation Edition olarak adland?r?ld?lan ürün için bir süredir devam eden müzayede sonland?. Yakla??k 4120 dolara al?c? bulan cihaz, büyük bir rekor k?rm?? oldu. PS4 Gaystation Edition için teklif edilen ücretle neredeyse 11 adet standart PS4 almak mümkün.

Aç?k art?rma geliri ba???lan?yor

Rakam?n bu kadar yükselmesinde farkl? cinsel kimlikleri sembolize eden gökku?a?? renklerinin yan? s?ra yard?mla?maya destek olma amac? da var. Zira, PS4 Gaystation Edition’u satan ?irket, gelirin tamam?n? cinsel yönelim ve cinsiyet kimli?i nedeniyle bask? görerek mülteci ve göçmen olan LGBT bireyleri destekleyen bir organizasyona ba???layacak.


0 Yorumlar