whatsapp

Dünyan?n en çok kullan?lan anl?k mesajla?ma uygulamas? olan, birkaç ay önce Facebook taraf?ndan tarihe geçen bir ücretle sat?n al?nan WhatsApp, beklendi?i gibi ak?ll? saatlerdeki yerini de alacak. Google taraf?ndan geli?tirilen Android Wear i?letim sisteminde çal??abilir hale getirilen WhatsApp, saat üzerinde ne kadar kullan??l? olacak bunu bilemeyiz. Google etkinli?inde tan?t?lan Android Wear’?n ise ak?ll? saat teknolojisinde daha h?zl? ça? atlamam?z? sa?layaca?? kesin.

WhatsApp ?imdi Android Wear’da

Android Wear sayesinde mobil cihaz?n?zdaki ço?u uygulama ak?ll? saatlere entegre edilebiliyor ve uygulamalar?n kullan?m alan? geni?liyor. Buna geli?ime bir örnek de popüler mesajla?ma uygulamas? WhatsApp’tan geldi.

Mobil cihazlara özgü olan WhatsApp uygulamas? Android Wear sayesinde ak?ll? saatlerden de yönetilebilecek. Ak?ll? saat üzerinden mesaj görüntüleyebilecek ve yaz?l? ve sesli mesaj gönderebilecek.

Henüz Android cihazlar için otomatik olarak sunulmayan WhatsApp güncellemesini el ile kurmak isterseniz buradan APK dosyas?n? indirebilir ve Android Wear’a sahip ak?ll? saatinizden WhatsApp’i yönetebilirsiniz.


0 Yorumlar