windows_9

Microsoft’un belki de en fazla para kazand??? ürünü olan Windows i?letim sistemi, bu vakte dek yeni sürümlerini bizlere hep ücretli ?ekilde yay?mlad?; baz? küçük geli?tirme paketleri d???nda. En son büyük güncelleme olarak Windows 8’i gösterebiliriz. ?imdi ise s?rada Windows 9 bulunuyor. Ortaya at?lan iddialara göre Windows 9 serinin önceki sürümlerinin aksine ücretsiz bir ?ekilde bilgisayar kullan?c?lar?yla payla??labilir. E?er durum bundan ibaret olursa ücretsiz Windows 9’undan sadece Windows 8 sahipleri de?il, önceki sürümlere sahip olanlar da yararlanabilecekler. Tabi bu iddia ?imdilik sadece ZDNet taraf?ndan ortaya at?lm?? bir ?ey; kesinlik kazanmas? uzun bir zaman alacakt?r.

Windows 8,1 güncellemesi gibi olacak

?ddiaya göre Windows 9, Windows 8,1 güncellemesi gibi kayda de?er yenilikler getirecek ve Windows 8,1, Windows 7 Service Pack 1 kullan?c?lar?na güncelleme merkezi üzerinden ücretsiz bir ?ekilde sunulacak.

?lk de?il

Kod ad? Threshold olan Windows 9’un ücretsiz da??t?labilece?i iddias? asl?nda ilk defa dile getirilmiyor. Özellikle Apple’?n Mac OS X’i ücretsiz da??tmaya ba?lamas?n?n ard?ndan Microsoft’un da böyle bir hamle yapaca??n? dü?ünen ki?iler taraf?ndan ortaya at?lan bu iddia, bir süredir internette dola??yor.


0 Yorumlar