src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/geforcegtx650-1.jpg” alt=”” title=”geforcegtx650-1″ width=”600″ height=”455″ class=”alignnone size-full wp-image-786″ />

NVIDIA, A?ustos ve Eylül aylar?nda iki tane daha orta segmentte üretti?i yeni nesil ekran kartlar?n? piyasaya sürecek. A?ustos ay?nda ç?kacak olan GTX 660 Ti, Eylül ay?nda ç?kacak olan ise GTX 650. GeForce GTX 660 Ti hakk?nda bilinen bilgilerin çoklu?undan dolay? bu konuda daha fazla GeForce GTX 650’ye göz gezdirece?iz.

NVIDIA’ya yak?nl???yla bilinen birkaç sitenin aç?klamas?na göre GeForce GTX 650, 17 Eylül’de lanse edilecek. Kart, 128 bit bellek veri yolu deste?ine ve 384 tane paralel i?lem birimine sahip olacak. Ayr?ca 1G GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek. Ayr?ca özel tasar?ml? modellerde kullanc?lar?n iste?ine göre daha fazla bellek kapasitesine de yer verilebilecek.

Okulun ba?lang?ç tarihine denk gelecek olan Eylül aylar?nda lanse edilecek olan kart için NVIDIA tasar?mda ortaklar?n? serbest b?rakacak ve firmalar?n e? zamanl? kendi tasar?mlar?n? payla?malar?na izin verecek. Saat h?zlar? hakk?nda henüz net bir bilgi olmasa da, Kepler mimarisinin GeForce GTX 670 ve GeForce GTX 680 modellerindeki yüksek enerji verimlili?inden yola ç?karak GeForce GTX 650’nin de GHz seviyesinde çekirdek çal??ma frekans? ile gelebilece?i de beklentileri aras?nda.


0 Yorumlar