src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/zynga-1.jpg” alt=”” title=”zynga-1″ width=”600″ height=”350″ class=”alignnone size-full wp-image-790″ />

Dünyan?n en büyük sosyal a??nda FarmVille, CastleVille ve CityVille gibi popüler ve ba?ar?l? oyunlar? bulunan Zynga Games, 2012 y?l?n?n ikinci çeyre?indeki parasal sonuçlar?n? aç?klad?. Payla??lan sonuçlar, analistlerin tahminlerinde yan?ld?klar?n? gösteriyor. Hem de dü?ü? seviyesinde.

Analistler, yapt?klar? ara?t?rmalar sonucunda Zynga’n?n bu dönemdeki gelirinin yakla??k 343 milyon dolar olaca?? dü?ünüyorlard?. Ancak yap?lan aç?klamaya göre San Francisco merkezli oyun yap?mc?s?n?z, 2011 y?l?n?n ikinci çeyre?ine göre %10luk art??la 332.5 milyon dolar elde etmi?. Bu demek oluyor ki net zarar 22.8 milyon dolar. ?irket geçen sene ayn? dönemde 1.4 milyon kâr elde etmi?ti. ?u an firman?n hisse ba??na kazanc? 23-29 cent aral???ndan, 4-9 cent aral???na kadar dü?ü? gösterdi. Tüm oyunlar?n, yani FarmVille, CastleVille ve CityVille’in kullan?c? say?s?nda birinci çeyrekten ikinci çeyre?e kadar 1/5 oran?nda dü?ü? ya?anm??.


0 Yorumlar