src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/facebook-1.jpg” alt=”” title=”facebook-1″ width=”600″ height=”366″ class=”alignnone size-full wp-image-783″ />

Uzun süredir Zaman Tüneli’ne geçmemekte büyük ?srar eden kullan?c?lar art?k zorunlu olarak Zaman Tüneli’ne geçmek zorunda. Yoksa Facebook, sonbahar aylar?nda bu direni?i sona erdirecek.

Gelen bilgilere göre Facebook da 2012 y?l?n?n sonunda tüm kullan?c?lar?n? Zaman Tüneli’ne geçirece?ini do?rulad?. Halen eski tasar?m? kullanan kullan?c?lar?n hesaplar?n sonbahar aylar?nda yeni tasar?ma geçecek. Tabi y?l sonuna kadar profilinizi düzenlemeniz için bir haftal?k süre verilecek.

TechCrunch sitesinin yapt??? aç?klamaya göre bu zorunlu de?i?iklikteki en büyük etken, foto?raf menüsünde yap?lan tasar?m de?i?ikli?i olmu?. Ayr?ca y?l içerisinde birçok sayfa da Zaman Tüneli’ne uyarlanm??t?.


0 Yorumlar