?u anda zaten taray?c?lar?n en h?zl?s? olarak gösterilen, bunu al?nan verilerle de kan?tlayan Google Chrome’u daha da h?zland?rmay? hiç dü?ündünüz mü? Birkaç kolay ve k?sa ayarlarla bunu rahatl?kla ba?arabilir, internette daha h?zl? ve tak?lma ya?amadan dola?abilirsiniz. Buna Chrome için otomatik ?ifre olu?turarak ba?layabilirsiniz. Bir üye kay?t formunda tekrar ?ifre girmeniz gerek kalmayacak, kilit simgesine t?klad???n?zda ilk olu?turdu?unuz ?ifreniz oraya otomatikman eklenecek, böylece zamandan tasarruf etmi? olacak ve gizli karakterleri göremedi?iniz için yanl?? yazd?m m? dü?üncesine kap?lmayacaks?n?z.

Sekme y???nlama da ayr? bir Google Chrome h?zland?rma yöntemi. Opera’da halihaz?rda bulunan bu özelli?i siz eklenti olarak bilgisayar?n?za yükleyeceksiniz. E?er bir anda çok sekme aç?yorsan?z inan?n oldukça i?inize yarayacakt?r. Bir di?er i?inize yarayacak özellik de GPU h?zland?rmas? olacak. Ayarlara girerek Tüm sayfalarda GPU birle?tirme özelli?ini etkinle?tirin ve daha h?zl? bir Google Chrome’a kavu?un. Bu konuda son verece?imiz tüyo ise Chrome uyar?lar?n? ve baloncuklar?n? kapatmak olacak. Bunu “Zengin Bildirimleri etkinle?tir” seçene?indeki tik i?aretini kald?rarak gerçekle?tirebilirsiniz.


0 Yorumlar