Google Chromecast nedir ? Fiyatı ve özellikleri Google’ın yeni ürünü Chromecast’in Amerika d???ndaki ülkelerde kullan?ma sunulmas?na çok az bir zaman kald?. Ürün hakk?nda aç?klamalarda bulunan Andorid ve Chrome’dan sorumlu K?demli Ba?kan Yard?mc?s? Sundar Pichai, cihaz?n birkaç hafta içerisinde birçok ülkede daha sat??a sunulacak oldu?unu dile getirirken hiçbir kesin ülke ismi vermi? de?il. Google Chromecast fiyat? olarak 39 dolar aç?kland???n? da vermi? oldu?umuz bilgiler aras?na ekleyelim.

Mobil cihazlardan televizyona görüntü aktar?m? sa?layabilen USB boyutundaki Chromecast’in uluslararas? pazarlara da??t?m? konusunda çal??malara ba?land???n? belirten Pichai, sat??a ç?kacak ülkeleri ise kesin bir ?ekilde belirtmedi. Ancak baz? raporlar, cihaz?n sat??a sunulaca?? ülkelerin ba??nda ?ngiltere ve Avustralya’n?n geldi?ini gösteriyor.

Ülkemizde sat??a ç?k?p ç?kmayaca?? henüz bilinmeyen Chromecast, televizyona Chrome taray?c? üzerinden video gönderip, YouTube, Google, Netflix gibi video tabanl? siteleri açabiliyor. Cihaz?n ABD sat?? fiyat? ise 39 dolar.

Pichai ayr?ca, k?sa bir süre sonra ak?ll? saat gibi giyilebilir cihazlar için, Android platformuna yönelik uygulama geli?tirenlere özel bir SDK piyasaya sürülece?ini de duyurdu.


0 Yorumlar