src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/google_drive.jpg” alt=”google_drive” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3000″ />

?nternetin devlerinden biri olan Google kendi a?? içerisinde yeni bir internet olu?turmak ad?na yapt??? çal??malar? s?ra s?ra bizlere sunuyor. Kansas ve San Francisco’da internet a?? da??t?m? yapmaya ba?layan Google ?imdilik di?er ülkelere internet servisleriyle devam ediyor. Tüm kullan?c?lar?na ayr? uygulamalar için ayr? depolama alanlar? sunan Google sonunda bu i?kenceyi sonland?rd? ve tüm uygulamalar?n depolanaca?? yeni bir alan açt?. Art?k Google’a kay?t olan herkese Google Drive üzerinden 15 GB depolama alan? veriliyor.

Bir süredir Gmail için 10 GB’l?k alan sunan Google di?er uygulamalar? için de Drive’da 5 GB’l?k bir bölümü kullan?c?lar?n kullan?m?na b?rakm??t?. Art?k bu iki alan Drive’da birle?ti ve mailler de Drive üzerinde depolanacak. Google Drive 15 GB’l?k alan?n?z üzerinde video, foto?raf, mail, film ya da istedi?iniz her ?eyi bar?nd?rabileceksiniz. Ayr?ca burada depolad???n?z tüm dosyalar? Google+ üzerinden payla?ma ?ans?n?z da bulunuyor. E?er isterseniz ayl?k 4.99 dolar ödeyerek 15 GB olan depolama alan?n?z?n kapasitesini 100 GB’a ç?karabilirsiniz ki oldukça kârl? bir teklif gibi görünüyor, umar?z ki önümüzdeki dönemlerde bu fiyat artmaz.


0 Yorumlar