src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/ie_10.jpg” alt=”ie_10″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2997″ />

Internet Explorer 10 ?u anda dünyan?n en çok kullan?n internet taray?c?s?. Bilinçli kullan?c?lar?n ba?ka taray?c?lar kulland???n? biliyoruz, Internet Explorer 10 kullanan kesim ise genelde internete ?irketten ya da internet kafeden ba?lananlar. IE’yi bu kadar kötülememize ra?men geli?tiricisinin Microsoft oldu?unu hiçbir zaman unutmayal?m. 10. versiyonuyla eski kötü an?lar?ndan yava? yava? kurtulmaya ba?layan IE 10 bir alanda daha rekora imza att?. NSS taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya göre piyasada olan taray?c?lar aras?nda en güvenlisi Internet Explorer 10. IE 10, Google Chrome, Firefox ve Opera’ya göre bilgisayar?n?z? zararl? yaz?l?mlara kar?? çok daha iyi savunuyor.

Google bu vakte kadar Internet Explorer’da yer alan ço?u özelli?i alarak daha da fazla geli?tirdi ama maalesef güvenlik konusunda geri kald?. IE 10’da yer alan URL koruma özelli?ini kopyalayan Google Chrome’un sisteminden IE’deki kadar verim al?nam?yor, bu da virüslerin bilgisayara bula?mas?na neden oluyor. Aç?klanan istatistiklere göre Internet Explorer 10 bilgisayara internet üzerinden girmeye çal??an virüslerin yüzde 99.96’s?n? engelliyor. Bu de?er Chrome’da yüzde 83’ken Safari yüzde 10.6’da. Opera yüzde 1.87 ve Firefox da yüzde 9.92.


0 Yorumlar