src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/Google-Finance.jpg” alt=”Google Finance” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3659″ />

Google’?n senelerdir büyük ülkelerde sundu?u hizmetlerden biri olan Google Finance sonunda Türkiye için de kullan?labilir hale getirildi. ?nternet üzerinden güncel döviz kurlar?, borsa de?erleri, finans haberleri ve kurumlar?n gidi?atlar?n?n tablosunu sunan Google Finance Türkiye Google’?n resmi blogundan yap?lan aç?klamayla birlikte bizlerin kullan?m?na sunuldu. Bu haftan?n ilk i? günüyle birlikte yürürlü?e giren uygulama sadece Türkiye’de de?il birkaç ba?ka ülkede de yay?m al?nd?: Brezilya, Tayland, Avusturya ve ?sviçre. 2006 y?l?ndan itibaren kullan?lmakta olan bu uygulama sayesinde birçok ki?inin zengin oldu?unum haberini internet üzerinden alm??t?k. ?imdi ise bunun gibi f?rsatlar Türk internet kullan?c?lar?na da sunuluyor.

Google Finance Türkiye’nin en sevilen yanlar?ndan biri en güvenilir finans haberlerinin tek platform üzerinden verilecek olmas?. Borsa ?stanbul’da yer alan tüm firma ve kurumlar?n endeks hareketleri ve çal??malar? Google Finance Türkiye üzerinden takip edilebilecek ve Türkiye’nin borsas?n? di?er ülkeler ile kar??la?t?rabileceksiniz. Bu hafta bu servisi 5 ülkeye birden getiren Google, Googel Finance ile servis verdi?i ülkelerin say?s?n? k?rka ç?kard?. Fon verileri, endeksler, kurlar ve menkul k?ymetler borsas?n? da anl?k hareketleriyle birlikte bizlere sunacak olan Google Finans Türkiye ile art?k daha sa?l?kl? bir borsa takibi gerçekle?tirebilece?iz.


0 Yorumlar