src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/Windows-8.1-RTM-300×168.jpg” alt=”Windows 8.1 RTM” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-3656″ />

Daha önce yap?lan aç?klamalarda Windows 8.1 ç?k?? tarihi olarak A?ustos ay? gösterilmi?ti. Herkes ay?n ba??nda yeni i?letim sisteminin bizlere sunulmas? beklerken Microsoft’tan gelen aç?klama i?leri de?i?tirdi; Windows 8.1 RTM ç?k?? tarihi olarak A?ustos ay? sonu belirtildi. Microsoft’un yetkili isimlerinden biri olan Tami Reller ?u ana kadar 100 milyondan fazla Windows 8 lisans?n?n sat?ld???n? dile getirirken bu i?letim sisteminin kullan?m süresinin 60 milyar saate kadar ula?t???n? da ifade etti. Bu de?erden yola ç?karak Windows 8 kullan?c?lar?n?n di?er i?letim sistemlerine sahip olan kullan?c?lara oranla bilgisayar? daha fazla kulland???n? görebiliyoruz.

Gelen bilgilere göre sat?lan 100 milyon lisanstan 20 milyonu sadece ?irketlere da??t?lm??. Geride b?rakt???m?z ay Windows 8.1 RTM’nin önizleme versiyonu bizlerle bulu?turulmu?tu. Developer kullan?c?lar?n kullan?m?na sunulan önizleme versiyonu bu ay?n sonundan itibaren tüm kullan?c?lara aç?lacak. Windows 8.1 RTM kullanmak için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz, Windows 8’i daha önceden lisansl? bir ?ekilde sat?n alm?? olman?z yetecek. Ancak hala Windows 7 ya da daha dü?ük bir sistemdeyseniz Windows 8’in ücretini ödemeniz gerekiyor. Windows XP’nin ç?kmas?n?n üzerinden 12 sene geçti ama halen dünyada en çok kullan?lan i?letim sistemi o, bu yüzden Windows 8.1’e geçi?ten Microsoft yine iyi kâr elde edebilir. Bakal?m tam sürümden önce bir beta daha yay?mlanacak m??


0 Yorumlar