src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/06/quallcom.jpg” alt=”quallcom” width=”568″ height=”539″ class=”aligncenter size-full wp-image-6600″ />

Bir Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) i?tiraki olan Qualcomm Technologies, Inc., Google I/O etkinli?inde Google’?n yeni nesil Project Tango ak?ll? telefon geli?tirme platformunun, üst s?n?f Qualcomm® Snapdragon™ 810 i?lemcisi ile çal??aca??n? duyurdu. Project Tango cihazlar? kamera, jiroskop ve h?zölçeri ayn? bünyede toplayarak alt? serbestlik düzeyi hareket takibi yap?yor ve geli?tiricilere bir cihaz?n 3D hareketini takip ederken ayn? anda ortam?n haritas?n? ç?karma imkân?n? tan?yor. Bu beceri, özellikle gerçek dünya 3D oyun, iç mekân navigasyonu, sanal ve zenginle?tirilmi? gerçeklik deneyimleri gibi uygulamalar için oldukça kullan??l? oluyor. Geli?tirme platformu 2015’in üçüncü çeyre?inde kullan?ma sunulacak.

Video, görüntüleme ve grafik alanlar?nda en geli?mi? ba?lant?l? mobil bilgi i?lem deneyimlerini sunmak için tasarlanan Snapdragon 810 i?lemci özellikle karma??k 3D haritalama gerektiren uygulamalar için ideal. H?zl? grafik ve i?lem performans? sunarken güç tüketimini azaltmak için tasarlanan Qualcomm® Adreno™ 430 GPU, kamera görüntüsü ve video çekim sonras? i?lemi, donan?m süslemesi, geometrik gölgelendirme ve programlanabilir harmanlama i?lemlerinin yan? s?ra Premium video ve di?er multimedya içeriklerinin güvenli bir ?ekilde olu?turulup yönetilebilmesi için geli?mi? GPU güvenli?ini destekliyor. Snapdragon 810 i?lemci üstün kamera i?levselli?ini de destekliyor. Bu i?levselli?in içerisinde h?zl? otomatik odaklama özelli?ine sahip çift 14-bit Görüntü Sinyal ??lemcilerinin (ISP) yan? s?ra özellikle dü?ük ???k ko?ullar?nda geli?mi? kamera özelliklerinin kullan?m?na imk’an tan?yan geli?mi? bir görüntüleme yaz?l?m? bulunuyor. Yüksek kaliteli 4K HEVC Ultra HD video ?ifreleme ve ?ifre çözme de Snapdrahon 810 taraf?ndan destekleniyor.

Qualcomm Technologies, Inc. Ürün Yönetiminden Sorumlu K?demli Ba?kan Yard?mc?s? Raj Talluri, konuyla ilgili ?u görü?ü payla??yor: “Qualcomm olarak yeni nesil Project Tango geli?tirme cihaz?na güç verece?imiz için mutluyuz. Derinlik alg?lama teknolojilerini mobil cihazlarda kullanarak yeni, yenilikçi ve görsel deneyimler sunmak için Android geli?tiricileri ve Google ile birlikte çal??aca??m?z için heyecanl?y?z.”

Geli?tiriciler Qualcomm Geli?tirici A?? içerisinde yer alan ve üst s?n?f Snapdragon 810 i?lemcinin avantajlar?ndan faydalanmalar?n? sa?layacak araçlar? kullanabilecek ve Qualcomm® Hexagon SDK üzerinden Hexagon™ DSP ve Qualcomm® Vuforia™ mobil görü? platformu gibi Android uygulamalar?n?n performans?n? art?rabilecekler.


0 Yorumlar