Google haftada 40 saat çok fazla, Google’?n kurucular? Larry Page ve Sergey Brin,; Amyris, Bloom Enerji, DB Networks, EcoMotors, GreatPoint Enerji, SeaMicro gibi ?irketleri finanse eden Khosla Ventures’in kurucusu Vinod Khosla ile bir araya geldiler. Page ve Brin, nadiren bir araya gelip aç?klama yapmalar? ile biliniyorlar. Üç milyarder i? adam?n?n bulu?mas? Khosla’n?n moderatörlü?ündeki bir söyle?i havas?nda geçerken oldukça ilginç konular ele al?nd?.

Google’?n kurulu?u ve gelecek projelerine dair konular?n ele al?nd??? söyle?i de en çok dikkat çeken konu ise toplumsal yap?n?n sorguland??? bölümde ya?and?. Page ve Brin, haftal?k 40 saatlik çal??may? gerekli k?lan toplumsal yap?n?n yeniden ele al?nmas? gerekti?ini, insanlar?n aileleri ile vakit geçirmesinin önündeki bu engelin bu ?ekilde re-organize edilebilece?ini dile getirdiler.

ABD bas?n?nda bir kesim bu görü?ü son derece ironik bulurken di?er kesim ise konunun ele al?nmas? gerekti?ini belirtti. Gündem yaratan aç?klamalar?nda ikili; haftal?k çal??ma saatinin azalt?lmas?, tam zamanl? i?lerin birden fazla ki?i taraf?ndan part-time yap?lmas? gibi görü?ler de ortaya att?lar.

Page ve Brin; istihdama pozitif katk?s? olabilecek bu yap?n?n geni? düzenlemelerle sa?lanabilece?ini vurgulad?lar. Tatil sürelerinin art?r?lmas? gerekti?ini de belirten ikili, ABD’de sa?l?k sektöründeki düzenlemeleri de ele?tirdi.

Düzenlemeleri ‘çok a??r’ bulduklar?n? belirten Google’?n kurucular?, durumun yeni teknolojilerin sektörde ya?amas?n? da zorla?t?rd???n? sözlerine eklediler.


0 Yorumlar