samsung_gear_v

Google taraf?ndan üretilmi? olan ilk ak?ll? gözlü?ün ard?ndan di?er firmalar da bu yönde çal??malar?na h?z vermi?ti. Özellikle Samsung’un bu konudaki çal??malar?na dair son zamanlarda fazlas?yla duyumlar almaya ba?lad?k. Sonunda Samsung hakk?nda en güvenilir kaynak olan SamMobile’dan ilk s?z?nt? payla??ld?. Gelen bilgilere göre Samsung Gear V, Google’?n ak?ll? gözlü?üne oranla daha farkl? bir yap?ya sahip olacak. Samsung Gear VR fiyat? ya da detayl? özellikleri ?imdilik bilinmiyor.

SamMobile’a göre IFA 2014 etkinli?inde tan?t?lacak olan Gear VR, Google’?n I/O 2014 etkinli?inde kat?l?mc?lara da??tt??? Cardboard benzeri bir cihaz olacak. Tabi Cardboard gibi karton malzeme kullanmayacak olan Gear VR’?n ba?a tam uyum sa?lamas? için çe?itli yumu?ak yüzeyler ve geni?leyebilen bölgeler bulunacak.

Samsung Galaxy ile çal??acak
SamMobile’a göre Samsung Galaxy cihazlar ile uyumlu çal??acak olan Gear VR’?n üzerinde Samsung Galaxy cihazlar için bir dock bulunacak. Bu dock sayesinde ak?ll? telefonlar ile uyumlu çal??acak olan cihaz?n üzerinde bir de dokunmatik panel bulunacak. Dokunmatik panelin i?levi ise henüz tam olarak bilinmese de, ak?ll? telefonu kontrol etme amac? ile kullan?laca?? tahmin ediliyor.


0 Yorumlar