google-apple-rekabeti

Google m? Apple m? daha de?erli, The Wall Street Journal’da yer alan bir analizde, ?irketlerin de?erlerinin nas?l hesapland??? ve ?irketlerin de?erlerinin ne miktarda oldu?u hakk?nda baz? bilgiler yer al?yor.

?irketlerin borsadaki de?erinden nakit rezerv miktarlar? ç?kar?larak hesaplanan bu de?erler sonucunda Apple’?n borsada bulunan de?erinin 378 milyar dolar, nakit rezerv miktar?n?n ise 145 milyar dolar olmas?yla beraber ?irketin de?erinin 233 milyar dolar oldu?u ortaya ç?kt?.

Tim Cook’un Ceo koltu?una oturmas?yla beraber git gide kan kaybeden Apple, iOS 7’nin tan?t?lmas?ndan sonra da umdu?unu bulamam?? ve borsadaki hisselerinin de?eri dü?mü?tü.

Ayn? hesaplama Google için de yap?ld? ve Google’?n piyasa de?erinin 241 milyar dolar oldu?u ortaya ç?kt?. Bu analizle beraber Google’?n Apple’dan daha yüksek bir piyasa de?erine sahip oldu?uyla ilgili bir bilgi edinebiliriz.


0 Yorumlar