jobs-filmi

Jobs filmi için ilk fragman yay?nland?, Steve Jobs ile birlikte Apple’?n ortak kurucusu olan Steve Wozniak’? Josh Gad’in canland?rd??? film ayn? zamanda ba??ms?z yap?m olma özelli?ini ta??yor. Sony Pictures, Walter Isaacson taraf?ndan kaleme al?nan resmi Steve Jobs biyografisinden yola ç?karak senaristli?ini, Facebook’u konu olan The Social Network filmini de yazan Aaron Sorkin’in üstlendi?i bir Steve Jobs filmi üzerinde çal??adursun,Ashton Kutcher’li yap?m bu konuda bir ilk olacak. ?lk fragman? henüz yay?nlanan Jobs filmi, orijinal planda Nisan ay?n? gibi vizyona girecekti ancak çe?itli nedenlerden ötürü yap?m daha ileri bir tarihe ertelenmi?ti. 16 A?ustos olarak karar k?l?nan yeni vizyon tarihi ile Jobs filmi, çok büyük Hollywood prodüksiyonlar?n?n aras?nda s?yr?larak görece daha sakin bir dönemde seyircilerin kar??s?na ç?km?? olacak.

16 A?ustos’ta vizyona girecek yap?mda, Steve Jobs’u, Kelebek Etkisi filmiyle büyük ç?k?? yakalayan ard?ndan irili ufakl? pek çok filmde kar??m?za ç?kan Ashton Kuthcer canland?r?yor. Kutcher sadece Steve Jobs’un gençlik dönemlerine inan?lmaz derecede benzeyen fiziksel profili ile de?il ayn? zamanda teknolojiye yak?nl??? ile de bu role aday en güçlü oyuncular aras?nda gösteriliyordu. Çok fazla bilinmese de Ashton Kutcher, Amerika merkezli teknoloji sitesi The Verge’ün ba?l? oldu?u Vox Media ?irketinin dan??ma kurulu üyeleri aras?nda yer al?yor.


0 Yorumlar