Google Oppia’y? duyurdu, Google, Oppia ad?n? verdi?i yeni çevrim içi e?itim arac?n? duyurdu. Aç?k kaynakl? bir proje olan Oppia, isteyen herkesin e?itim amaçl? çevrim içi interaktif aktiviteler yaratmas?n? sa?l?yor. Site, herhangi bir programlama bilgisi olmadan, kullan?c?lar?n en temel kodlama formu arac?l???yla ke?ifler olarak adland?r?lan dersleri yaratabilmesine veya alabilmesine imkan tan?yor.

Oppia’ya özel internet sitesinde yer alan aç?klama örne?inde, piyano çalmay? ünlü bir piyanistin videosunu izleyerek ö?renmenin oldukça güç olaca?? ancak interaktif ö?renme ile bunun mümkün oldu?u belirtiliyor. Sitede olu?turulan her bir e?itim faaliyeti yani ke?if, istenirse ba?kalar? taraf?ndan geli?tirilmek veya etkile?im halinde tutulmak üzere aç?k b?rak?labiliyor. ?çerik haz?rlay?c?lar, anl?k olarak kullan?c?lardan daha do?rusu ö?rencilerden gelen geri bildirimler do?rultusunda olu?turduklar? ke?ifleri iyile?tirebiliyor.

Google, giri?imini me?hur söze ithafen, ak?ll? bir geri bildirim sistemi sayesinde insanlara bal?k tutmay? ö?retmek olarak tan?ml?yor. Sitede olu?turulan ke?ifler farkl? internet sitelerine koyulabiliyor, çevrim içi olarak analizleri gerçekle?tirilerek geli?tirilebiliyor veya bir kullan?c?ya özel olarak uyarlanabiliyor. Sitede yer alan uyar? ile Oppia’n?n bir Google ürünü olmad??? vurgulanarak Oppia’n?n, kullan?c?lar? ve toplum taraf?ndan ?ekillendirilip sahiplenilmesi bekleniyor.

Google’?n neden böyle bir giri?im içerisinde oldu?una cevaben ise, firman?n online e?itimi sadece video, ses veya yaz?dan ibaret görmedi?i ve ö?renmede geri bildirimin temel anahtar oldu?u belirtiliyor. Oppia internet sitesinin olu?turulmas? için gereken kodlamalar?n, bir grup Google mühendisi taraf?ndan çal??ma saatlerinin yüzde 20?sini ay?rarak yaz?ld??? belirtiliyor. Google’?n bu projeye ne kadar kaynak ay?rd??? veya gelecekte kaynak ay?r?p ay?rmayaca?? ise bilinmiyor. Bu arada merak edenler için Oppia, Fince ö?renmek anlam?na geliyor.


0 Yorumlar