HTC Power To Give Aç?kland?, ?u anda beta sürümü olan “HTC Power To Give” uygulamas?n?n amac?, toplumun en büyük sorular?na cevap bulmak ad?na ak?ll? telefon sahiplerini harekete geçirerek kullanmad?klar? i?lem güçlerini serbest b?rakmalar?n? sa?lamakt?r. ?u anda kanser, AIDS ve Alzheimer hastal?klar?na kar?? verilen sava?, her çocu?un temiz içme suyuna sahip olmas? için yürütülen çal??malar ve hatta dünya d??? ya?am ara?t?rmalar?, gönüllü bilgi i?lem platformlar? taraf?ndan ele al?nmaktad?r.

Ak?ll? telefon sahiplerinin telefonlar?n? kullanarak t?p, bilim ve ekoloji de dahil olmak üzere önemli ara?t?rma alanlar?na somut destek verebilmelerini sa?layan HTC Power to Give projesi, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’den Dr. David Anderson ile ortakla?a geli?tirildi. Proje, dünyan?n en büyük gönüllü bilgi i?lem giri?imini destekleyecek ve küresel ak?ll? telefon a??n?n bilgi i?lemeye ili?kin güçlü imkânlar?ndan faydalanacakt?r.

HTC Power To Give sayesinde, bir proje için çal??an bir milyon HTC One ak?ll? telefonu, dünyan?n en iyi 30 süperbilgisayar?ndan (bunlardan biri PetaFLOP’tur) birine e?de?er bir i?lem gücü sunabilir. Bu ?ekilde, ayn? veri hacmini analiz etmek için y?llarca çal??mas? gereken kurulu?lar?n ara?t?rma döngüleri kayda de?er bir ?ekilde k?salacakt?r. Örne?in, kullan?ma sunulan benzeri programlardan biri IBM’in “World Community Grid” sistemidir. Bu sistem insanlara, bilgisayarlar?n?n, ak?ll? telefonlar?n?n veya tabletlerinin kullan?lmayan bilgi i?lem gücünü insani ara?t?rmalara ba???lama imkân? vermekte; onlara, bilimin ilerlemesine katk?da bulunma imkân? tan?maktad?r. “World Community Grid” gönüllülerinin bugüne kadar ileri teknolojiye yapt??? katk? yakla??k 900.000 y?ll?k bilgi i?lem süresine e?de?erdir.

Ak?ll? telefon sahipleri, HTC Power To Give uygulamas?n? Google Play™ ma?azas?ndan indirdikten sonra, telefonlar?n?n bilgi i?lem gücünün bir k?sm?n? hangi ara?t?rma program?na yönlendirece?ini seçebilir. Sonras?nda ise HTC Power To Give, telefon ?arj olurken ve bir kablosuz internet ba?lant?s?na ba?l?yken çal??acak ve insanlara masalar?nda otururken veya evde dinlenirken dünyay? de?i?tirme imkân? sunacakt?r.

HTC Power To Give teknolojisinin beta sürümü Google Play ma?azas?ndan indirilebilecek ve ilk olarak HTC One ailesi, HTC Butterfly ve HTC Butterfly S ile uyumlu olacakt?r. Beta sürümünün deneme süreci ilerlerken HTC, önümüzdeki alt? ay içinde söz konusu uygulamay? di?er Android ak?ll? telefonlar içinde daha geni? çapta kullan?labilir hale getirmeyi planlamaktad?r.


0 Yorumlar