src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/11/pishing.jpg” alt=”pishing” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6182″ />

Geçti?imiz günlerde yap?lan bir ara?t?rma, internetteki trafi?in yüzde 60’l?k k?sm?n?n normal kullan?mdan de?il, art niyetli yaz?l?m ve ki?ilerden kaynakland???n? ortaya koymu?tu. Bunun ard?ndan Google da bizlerle ilgi çekici bir bilgi payla?t?. Phishing de ki?isel bilgileri, kredi kart? bilgilerini ele geçirmek için en çok kullan?lan yöntemlerden bir tanesi. Gelen bilgilere göre bu yöntemlerle birlikte sahte siteye girenlerin yüzde 45’lik k?sm? yalana inan?yor ve ki?isel bilgilerini ba?kalar?na yolluyor.

Kendinden emin bir internet gezgininin sahte bir a?a girmesi ve banka bilgileri gibi verilerini ba?kalar?na kapt?rmas? yüzde 45 oran?nda mümkün. Çal??maya göre sald?rganlar ve art niyetli yaz?l?mc?lar a??rl?kl? olarak Çin, Ivory Coast, Malezya, Nijerya ve Güney Afrika’dan çal??malar?n? yürütüyorlar.

Ele geçirilen hesaplar üzerinden gerçekle?tirilen phishing denemeleri ise ?u döngüyü takip ediyor; tuza?a yakalanan e- posta adresi üzerinden say?s?z tan?d?k kullan?c?ya sahte postalar gönderiliyor. Tuzakl? linkler içeren bu e-postalar özellikle de bankalardan gelmi? gibi gösteriliyor ve baz? bankalar?n tasar?m tercihlerini birebir kullan?yorlar.

Google’?n bu konudaki uyar?s? ise oldukça basit: Uyan?k olun!


0 Yorumlar